Kære medlemmer

Det er en usædvanlig situation, vi alle står i. Således også for TKR. Vi skulle have afholdt den ordinære generalforsamling den 31. marts 2020. Bestyrelsen har dog besluttet at udskyde generalforsamlingen indtil videre. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes senest i april. Vi afventer situationen og vender tilbage, når der er mere klarhed.

Bestyrelsen vil fortsat holde driften kørende med den primære opgave at få banerne klar til udendørssæsonen.

--- 

I henhold til Tennisklubben Ryvangs vedtægter punkt 5.1, indkalder bestyrelsen hermed til den årlige ordinære generalforsamling.

Den endelig dagsorden er således:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af to stemmetællere

4) Formandens årsberetning til godkendelse

5) Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

6) Behandling af indkomne forslag*

7) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år

8) Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse

9) Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (hvert år)

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)

11) Eventuelt

* Af indkomne forslag er der kommet:

  • Forslag om at ændre vedtægternes § 4.2, således at kontingent skal kunne opkræves til og med marts måned (i stedet for nuværende, som er til og med februar).

Denne endelige dagsorden lægges sammen med bestyrelsens årsberetning, reviderede årsregnskab og budget for det kommende år på hjemmesiden.

For god ordens skyld nævnes det, at det er foreningens aktive medlemmer over 18 år, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen, der har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret.

På generalforsamlingen vil formand og bestyrelse uddybe formandsberetningen og tegne et billede af den udvikling klubben står i.

Vi får brug for én ny person, der kan træde ind i bestyrelsen eller som suppleant, der har mod på at bidrage aktivt til klubbens udvikling og opgaver.

Der bydes på lidt mad og forfriskninger til den tid.

(Denne meddelelse er sendt via mail til alle klubbens medlemmer) 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle