Formandens og bestyrelsens beretning for TKR 2018

Overordnet billede

Den overordnede melding er, at 2018 var et rigtig godt år. Nok klubbens bedste hidtil.

Klubbens medlemstal er i dag 684 medlemmer. 575 seniorer, 84 juniorer og 25 passive medlemmer. Dermed bekræftes den vækst vi har haft, siden vi overtog driften af de udendørs baner i Ryparken i en aftale med kommunen.

Over den sidste seks års periode ser tallene således ud:2012

2013

2014

2015

2016

2017

218

Medlemstal

559

583

579

582

648

622

684

Juniorer

68

72

74

72

84

75

84

Døve/høreh.

13

7

7

5

7

6

6

Vi har også haft et godt samarbejde med de to mindre brugerklubber Sporvejenes Idrætsforening og Berlingske Tidendes tennisklub samt med Københavns Skole og Idrætsakademi. Vi er nu medlemmer af DGI og har haft hjælp herfra til at tænke over klubudvikling og til at igangsætte familietennis.

Overordnet har budgettet været holdt. Vi ender dog med et årsresultat på minus 79.367 kr i stedet for de budgetterede minus 4.500 kr. Denne stigning skyldes, at bestyrelsen i forsommeren besluttede at etablere et natvandingsanlæg. Trækker vi baneområdet med tilskud og driftsudgifter ud af regnskabet, har klubbens indtægter og udgifter været i fornuftig balance.

Vi har derfor fortsat en egenkapital på knap en million kr., som vi efter finansielt råd har valgt ikke at binde.

Bag disse regnskabsmæssige tal skjuler der sig et rigtig fint år for klubbens forskellige aktiviteter. 6 turneringshold, der har klaret sig ganske godt i den nye turneringsstruktur. Vi har holdt en ny og markant egen turnering, Ryvang Garros, der trak overskrifter i tennismiljøet. Vi har haft et bredt og efterspurgt træningstilbud samt forskellige tilbud til motionisterne: åben bane om søndagen, PRO-AM, rødvinsturnering og træningsakademi samt træningscamp.dk for både juniorer og seniorer.

Til sidst ville det have været rart at kunne sige, at nu går også det nye moderniseringsprojekt i Ryparken i gang. Men det er stødt mod det kommunale anlægsloft og foreløbig udskudt. Vi håber det bedste og arbejder stadig for selv at finde yderligere halmuligheder.

Vi har lagt en budgetlægning 2019 ind i årsrapporten, som er baseret på en fremskrivning af det indtægts- og udgiftsbillede vi kender fra 2018, og som sigter mod omkring 0 i årsresultat. Vi foreslår således et uændret niveau for kontingenter. Men da Københavns Kommune har indført et kommende gebyr på 20 kr pr benyttet tennisbanetime i hallerne, vil bestyrelsen regulere på det særlige vinterbanekontingent, formentlig med en mindre stigning over to omgange.

Bestyrelsen

Vi har i bestyrelsen haft et godt og aktivt samarbejde præget af rutiner og konsensus. De to suppleanter Pernille Wiberg og Pia Knudsen har deltaget på linje med os andre. Vi har fastholdt en arbejdsdeling med 6 faste udvalg: Et Baneudvalg, et Spilleudvalg, et Aktivitets- og rejseudvalg, et Trænings- og døve/hørehæmmet-udvalg, et Informations/hjemmesideudvalg samt et Forretningsudvalg – hertil kommer en særlig halgruppe.

Som det blev varslet sidste år, er vi en række medlemmer af bestyrelsen, som har været med i 4 til 6 år, som gerne vil afløses. Det betyder, at vi står over for lidt af et generationsskifte. Jeg vil sige tak til Morten Kardos, Judith Mertz-Nielsen, Henning Vagn Jensen og Pernille Wiberg for godt samarbejde og en fin indsats gennem årene. Jeg vil også sige rigtig mange tak til Max Petersen, Michael Mejer, Amela Zimmermann.og Pia Knudsen for, at I fortsætter. Det er vigtigt, at der er kontinuitet og en fortsat erfaring i bestyrelsen. Og det vil der være, fordi vi med Amela nu igen har en rutineret kasserer, fordi vi med Max har en næstformand, som er Klub Modul-ekspert og kender klubbens historik og alle dens aktivitetsområder, og fordi vi med Michael Mejer vil kunne få en dynamisk formand, og vi med Pia Knudsen vil være sikret på rejseområdet.

Vi har i det sidste år spurgt og opmuntret gode medlemmer i klubben til at stille op til den kommende bestyrelse – og på det sidste er det også lykkedes, så vi ser med fortrøstning frem til at andre gode medlemmer er villige til at tage en tørn. Tag godt imod dem, når vi når til opstillingspunktet. Jeg vil også love på egne og på de øvrige tilbagetrædendes vegne, at vi vil sikre en glidende overgang og stå bi ind i den kommende sæson.

Den nye bestyrelse skal efter generalforsamlingen konstituere sig selv. Den skal fordele arbejdsopgaver og finde sine egne ben. Vi har på forhånd, ligesom sidste år, aftalt et dagsmøde søndag den 7. april med også trænere og vores DGI-konsulent Martin Olsson.

Økonomi og aktiviteter

Vi har i bestyrelsen forvaltet klubbens midler efter budgettet og de mønstre, som vi kender. Den nye banedrift ligger inde i det samlede regnskab, men er forholdsvis let at identificere under de to konti 1105 og 2096. I modsætning til de to tidligere år har banedriften givet et større underskud pga af natvandingsinstallationen. Dette må ses som en god investering i en klimakrisetid.

Regnskabets indtægtsside ser positiv ud. Især takket være et øget seniorkontingent - forventeligt ud med det øgede medlemstal. Også juniorkontingentet er steget i forhold til sidste år. Det øgede medlemstal har ikke kastet nogen større stigning af sig i posten med Indmeldelsesgebyr sammenlignet med sidste år. Det betyder, at medlemsstigningen i år især hænger sammen med, at vi har fastholdt flere medlemmer.

Gæstebetalingen ligger på normalt niveau. Vinterbanekontingentet er faldet 11.000 i forhold til sidste år pga et periodiseringsproblem for holdspillernes træning. Reelt er niveauet det samme. Men Københavns Kommune har bebudet et gebyr på tyve kr. pr tennisbanetime fra efteråret 2019. Det betyder, at bestyrelsen vil øge det særlige vinterbanekontingent. Vi foreslår det sker i to omgange fra 500 til 600 kr i år, og så igen til 700 kr næste år. Tilskuddene ligger på det forventede niveau.

To andre udgiftsområder ud over banedriften vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på. Det ene er de forskellige udgifter til halleje, som klubben må afholde for at kunne gennemføre holdtræning om vinteren for turneringsholdene på passende baner, for at kunne af holde hjemmekampe på gæstebaner og for at sikre juniortræning. Det nærmer sig til 70.000 kr, som vi hellere ville lægge i en lokal hal.

Også i år er kontoen for trænerlønninger gået til vejrs. Kontoen her, 2120, skal dog modregnes brugerbetalingen, kontiene 2021-23. Sidste år bemærkede vores interne revisorer, at klubbens udgifter til trænerlønninger var steget meget gennem flere år. Vi har derfor også sat seniortræningsgebyret noget op, som man kan se under konti 2121. Det har forbedret balancen noget. Når balancen ikke ser endnu bedre ud, skyldes det, at vi i 2018 har haft øgede trænerudgifter til holdtræning og til holdcoaching. Disse aktiviteter har stort set ingen brugerbetaling. Og her må den kommende bestyrelse tage stilling til finansieringen fremover. Revisorerne har fokus på dette punkt.

Ser vi på hvordan klubbens midler anvendes i store tal, så ser 2018-lagkagen sådan her ud.

Vi har haft en indtægt på rundt 440.000 kr. i kontingent og gebyrer. Hertil kommer et kommunalt medlemstilskud på omkring 40.000, som på undertiden forvirrende måde efterreguleres. I år er indtægts-lagkagen oppe på 483.000 kr

Omkring 43 (35) (35) pct, går til sportsområdet/holdturneringsudgifter – dvs. DTF,KTU, DAI, baneleje, kampe, bolde, fortæring, træning, ca. 210.000 kr.

Ca. 15 (22) (20) pct, går til aktivitets- og rejseområdet, mest til rejseområdet, i alt ca. 75.000 kr.

Ca.20 (22) (18) pct går til at støtte træningstilbuddet for motionister og juniorer, ca. 100.000 kr.

Ca. 7 (5) (6) pct går til møder og medlemsdemokrati, ca. 32.000 kr

Ca. 15 (15) (14) pct går til administration, ca. 72.000 kr

Der er i år en nogenlunde balance mellem indtægter og driftsudgifter, hvis man tager banedriften fra. Lagkagefordelingen er efter bedste skøn. De to sidste års fordeling er sat i parentes. Fordelingen fremviser en glidning mod en øget udgift til sportsområdet i forhold til motionist- og juniorområdet. Også dette skal den kommende bestyrelse tage stilling til.

Klubprofilen

Hvem er vi ?

Tennisklubben Ryvang er stiftet i 1983. Det er en sports- og brugerklub, der benytter sig af de baner, som Københavns Kommune stiller til rådighed. Om vinteren i Tennishallen i Ryparken og i Svanemøllehallen. Om sommeren de udendørs baner ved Ryparkens Idrætsanlæg, hvor klubben har indgået en brugs- og en driftsaftale med kommunen.

Det er foreningens formål at fremme tennissporten for såvel motionister som holdspillere. Det er en del af klubbens historie, at klubben tilgodeser døve og hørehæmmede. Klubben er derfor både medlem af Københavns Tennis Union (KTU) under Dansk Tennis Forbund (DTU) samt af DAI (Dansk Arbejder Idræt) og DGI (Storkøbenhavn/Nordsjælland), vi er tillige associeret medlem af Dansk Døve Idrætsforbund (DDI).

Ud fra TKRs formål har vi opsat følgende profil for klubben:

Vi ønsker at være et både godt og billigt tilbud for tennisinteresserede i alle alderklasser.

Vi satser på gennem frivillig indsats at have lave administrationsomkostninger og samtidig give et godt tilbud til både juniorspillere, motionistspillere og turneringsspillere samt tilgodese døve og hørehæmmede klubmedlemmer.

Vi arbejder for at fremstå som en både åben og lokal klub i Rypark- og Østerbroområdet.

Vi ønsker at skabe et hyggeligt og socialt miljø. Vi satser derfor på tværgående arrangementer, som der er en god tradition for med træning, hyggeturneringer, fester og en årlig tennistur sydpå – samt på et demokratisk engagement i forhold til generalforsamling og bestyrelsesarbejde.

Vi har ikke egne klubrammer, men ønsker at skabe de bedst mulige fysiske forhold for klubbens spillere. Det sker i dialog med Kultur Østerbro. Her har vi nu gennem 3 år i samarbejde med Københavns Kommune administreret de 6 udendørs tennisbaner. Ligesom vi sidder i Ryparkens Idrætsanlægs Brugerbestyrelse som repræsentant for tennis. Og det sker ved, at vi lejer ekstra private baner for at sikre holdspillernes vintertræning.

Som nævnt har vi over de sidste 7 år haft en medlemsmæssig fremgang på over 100 medlemmer.

Vi er gået fra 5 til 6 turneringshold, og vi har oplevet en serie af oprykninger.

Klubbens aktuelle problem

Vi har siden 2016 kunnet administrere den samlede brug af udendørsbanerne. Det betyder, at vi fra starten af sæsonen kan lægge det optimale program med placering af træningshold, turneringskampe, store arrangementer, små arrangementer samt forhåndsbooking af gennemgående tider til særlige grupper (herunder de tidligere små brugerklubber på anlægget samt en nærliggende skole med en særlig tennisklasse). Vi mener, at der stadig er plads til flere medlemmer, der kan spille på anlægget, især hvis klubben kan få lov til at disponere over Ryparkens tennishal i sommerperioden, hvor den normalt ligger tom hen. Den vil kunne anvendes som supplement i de mest pressede primetime-perioder, og den vil kunne fungere som en aflastning, når regnen skyller ned over træning og arrangementer. Foreløbig har vi den ordning, at vores vintertider i hallen også gælder om sommeren.

Tennis er dog ikke kun en sommersport, og når vi når til vintersæsonen, kan kun omkring 150 af de knap 700 medlemmer i klubben påregne at få en begrænset spilletid. Det sker overvejende i form af aftaler med faste baneholdere og som træningstilbud. TKR disponerer for tiden over 55 banetimer i Ryparkens tennishal og 22 banetimer i Svanemøllehallen. Disse tennisbaner er imidlertid af ældre dato og ikke af en kvalitet, så de kan benyttes til træning og kampe på turneringsniveau. Vi er derfor nødt til som klub at benytte os af dyre lejemål i private klubber og at placere hjemmekampe hos modstanderne. Dette svækker vores sportslige muligheder, men også muligheden for at fastholde medlemsbredden.

Vi oplever Ryparken som vores hjemmebane om sommeren. Det vil vi meget gerne kunne gøre også om vinteren. Vi har derfor over for Kultur Østerbro argumenteret for, at der i forbindelse med renoveringen og moderniseringen af Ryparkens Idrætsanlæg også bør ske en omlægning af gulvet i tennishallen. Anslået prisniveau ca. 200.000 kr. Samtidig med denne opgradering af gulvet bør der ske en prioritering af tennishallen som tennishal, på linje med de øvrige hallers specialfunktioner på anlægget som håndboldhal, fægtehal, badmintonhal – og den ny planlagte multihal. Vi har også fremsendt åbne planer for evt. haludvidelser i Ryparken. Disse ideer er foreløbig ikke blevet tilgodeset. Vi må også konstatere, at renoveringsprojektet foreløbig er sat på stand by på grund af af anlægsstoppet. Positivt betragtet giver det os lidt mere tid til. at påvirke projektet.

Hvis Ryparkens tennishal blev opgraderet, og hvis vi fik fortrinsret til at administrere haltiderne, i samarbejde med SIS og Berlingske Tennisklub, ville vi kunne lave en mere samlet plan for vores klubaktiviteter. Som det er nu, får vi også, men lidt inde i sæsonen, tildelt supplerende haltimer i weekenden – af de såkaldte unionstider. Dem er vi glade for. Men det vi som klub har brug for, er at kunne have en reel base i Ryparken både sommer og vinter. Hvis det kunne blive tilfældet, ville vi bedre kunne tilbyde at tage et medansvar for driften og kulturen i et nyt udvidet kulturhus og idrætsanlæg. Det som vi i øjeblikket satser på er, om der kunne skabes plads til en kombineret tvillingehal (den gamle plus en ny).

Det kommende år

Indsatsomåderne for det nye klubår bliver

- Opstart af ny bestyrelse (fordeling af ansvarsområder osv.)

- Vurdering af udgifterne til holdsportsområdet

- Fortsat revision af hjemmesiden

- Forskønnelse af anlægget (særligt overvejelse omkring tuja-hegn, særlige windshields mv.)

- Større inddragelse af frivillige kræfter i klubben

- Arbejde på hal-projektet

Baneudvalget (Michael Mejer, Judith Mertz-Nielsen, Max Petersen)

Sommerbanerne har efter en langsom start været fint vedligeholdte af HP tennis. HP har tidligere vurderet, at alle 6 baner er nedslidte og burde omlægges (anslået pris 540.000 kr). Kommunen har dog stadig ikke kunnet angive, hvornår der kan søges til den lovede fælles vedligeholdelsespulje for alle baneanlæg. Det tørre sommervejr og vandingsforbuddet var en udfordring for banerne, men etableringen af natvanding sikrede gode baner gennem sæsonen. Michael Mejer har været bestyrelsens kontaktperson til HP tennis. Vi vil prøve at få en hurtigere start på sæson 2019. Vi planlægger derfor en Banedag med medlemsindsats lørdag den 13. april.

Gennem en solid indsats af Judith Mertz-Nielsen har omkring 150 medlemmer kunnet få vinterbanetider i år i Svanemøllehallen og i Ryparken. Den begrænsede adgang til frie vinterbanetider er som nævnt et svagt punkt i klubben. For at kompensere og for at få adgang til gode baner eller for at klare hjemmekampe på gæstebaner lejer vi yderligere banetider for omkring 70.000 kr. Af disse grunde har bestyrelsen i flere omgange sendt breve frem til Kommunen om mulighederne for at få bedre halfaciliteter. Enten ved nybyggeri eller ved renovering af den nuværende tennishal i Ryparken.

Også i år er det lykkedes for Max Petersen i dialog med Kultur Østerbro at opnå weekendbanetider. 17 søndage som har været brugt til mindre turneringer, nogle ekstra træningsværksteder, junior-minitennis samt fri individuel booking. Bestyrelsen har også tilmeldt TKR til de DAI-turneringer, som ATK gennemfører i Ryparkhallen og dermed givet spillerum for en række TKRmedlemmer. Deltagelsen betales af klubben.

Spilleudvalg (Morten Kardos, Pernille Wiberg) 

Udendørssæsonen 2018:

Førsteholdet for herrer i Elitedivisionen med Simon L. Raagaard som holdkaptajn sluttede på en 3. plads i grundspillet og en 1. plads i nedrykningsspillet. Holdet rykker alligevel pga strukturforandringer ned i 1. division.

Andetholdet i 2. division Øst med Michael Mejer som holdkaptajn sluttede på 3. pladsen. Tredjeholdet i serie 2 med Thomas Kokholm som kaptajn sluttede på 5. pladsen.

Fjerdeholdet i serie 5 med Jørgen Vinsløv Hansen som kaptajn sluttede på 2. pladsen.

Femteholdet i serie 6 under ledelse af Graham Heaven sluttede på en 1. plads.

H-holdet i serie H med Michael Brauner som kaptajn sluttede på 6. pladsen.

Holdturneringen indendørs 2018/19: 1. herrehold i 1. division Øst ligger med to kampe igen nr. 5 og 2. herrehold i Liga 3 ligger med tre kampe igen nr. 5.

Trænings- og DHH-udvalg (Lars Tonnesen, Max Petersen)

Fra træningsområdet kan nævnes

Sommertræningen har kørt med månedlige hold for seniorer i maj, juni, august og september . Kenneth Schmidt har haft 3 halvanden times hold mandag kl.16-20 og et halvanden times hold onsdag kl.15.30-17 – efterfulgt af skiftende træning for turneringsspillerne.

Ole Nørgaard Jensen har kørt med to et-times-hold torsdag kl.18-20 for begyndere og let øvede- Derudover har han afholdt lørdagsværksted (kl.13-16). Og på tennisrejsen til Kroatien april 2018 holdt Ole Nørgaard Jensen tennisskole.

Juniorerne kører med faste 1-times hold gennem sæsonen (dog juli fri).

Ole Nørgaard Nielsen har kørt 4 juniorhold lørdag formiddag kl.9-13. Suppleret onsdag kl.16-18 for øvede juniorer.

Sofie Amalie Smidt-Nielsen har kørt torsdag eftermiddag kl.16-19 med tre juniorhold.

I samarbejde med Tenniscamp har der været afholdt to af de traditionelle juniorcamps i de to første uger af sommerferien. Omkring 70 deltagere. Sådan et arrangement med åbning ud mod de unge fra lokalområdets skoler lægger kommunen (Kultur Østerbro) stor vægt på. De er derfor også planlagt videre i 2019. Samtidig har vi ladet Tenniscamp kører to træningsdage i Ryparken for seniorer i henholdsvis maj og august. Det fortsætter også. TKR-medlemmer, som melder sig til disse camps og værksteder, får et mindre tilskud.

Vintertræningen for seniorer er blevet fastholdt med fem hold a 80 minutter. Kenneth Schmidt har kørt tre mandagshold kl.19-23, og to torsdag kl.15-18. Og så er der løbende blevet tilbudt nogle ekstra værksteder i weekendtimerne.

Juniorerne er om vinteren som før blevet samlet i Svanemøllehallen kl.14-17 og har været trænet af Ole Nørgaard Jensen. Der er stort pres på disse juniorhold, vi har derfor tilbudt juniortræning med to hold i Ryparken kl.9-11 og hver anden lørdag suppleret med et familietennisværksted i timer, som vi har lånt af Berlingske Tidendes Tennisklub. Her har Ole også været træner.

Som noget nyt har vi fået en boldmaskine til indendørs tennis. Vi har derfor også kunnet holde en række ’robot-træningsværksteder’ gennem vinteren, på 7 søndage.

Vi lægger op til et træningsudbud i sommersæson 2019, der matcher planen i 2018.

Aktivitetsudvalget (Lars Tonnesen, Amela Zimmermann, Pia Knudsen, Judith Mertz-Nielsen)

Der har traditionen tro været holdt standerhejsning og udendørsmesterskaber, men ikke en Big Box turnering. Vi har støttet turneringsspillerne ved nogle af hjemmekampene med morgenbord eller efterfølgende grill. Og så som afrunding på en sportslig succes-sæson havde vi en meget fin afslutning på Cafe Det Simrer.

Der blev ikke afholdt de sædvanlige grilltennisarrangementer. Men i stedet koblede vi grill-indslaget sammen med nogle nye træningsarrangementer. Dels et meget populært PRO-AM arrangement, hvor turneringspillere, trænere og motionsspillere spillede mod hinanden, og dels et træningsakademi i doublespil. Endelig har vi også afprøvet en doubleturnering med rødvin som præmier.

Lørdagsværkstedet er et godt mødested for nye og ’gamle’ spillere, hvor vi kombinerer spil og træning. Åben bane om søndagen har kørt sæsonen igennem med rimelig deltagelse.

Ryvang Garros (Michael Mejer)

Ryvang Garros blev iværksat som en spontan idé af 1/2. holdets spillere. Det blev tænkt som en social begivenhed, som samtidig skulle vise det bedste tennis i Danmark. For at opnå maximal tilslutning skulle det ligge på én dag, og der skulle gøres noget ekstra for spillerne. Vi mener, det var en enorm succes. Vi fik meget ros fra både spillere og tilskuere. Spillerfeltet var bedre end DM, blot kort tid efter. Der er folk, der ikke var til selve dagen, som taler om, hvor godt et event, det skulle have været. Vi placerede Ryvang på Danmarkskortet. For 2019 er tankerne, at der kommer en damerække, samt vi opgraderer på visse fronter, fx scoreboards, bedre oplysning til publikum, flere kampe med dommere mv.

Rejseudvalget (Pia Knudsen, Henning V. Jensen)

Efter tre gange på Vista Flor på Gran Canaria rykkede vi i 2018 tennisrejsen til Split i Kroatien. Dermed også tidspunktet fra marts til slutningen af april. Holdspillerne prøvede det i 2017, nu gjaldt det den store tennisrejse. Der var stor tilslutning til det nye rejsemål, hvor vi tog 40 tennisspillere afsted d. 22-28. april. Det viste sig at være en succes både mht. baner og vejret. 6 fine grusbaner kun til os, solskin i alle 7 dage, og nye spændende udflugtsmuligheder. Buffeten var der lidt blandede meninger om, men det har hotellet lovet at gøre bedre, når vi til april i år tager en tur mere til samme sted. Den udbudte tur blev hurtigt udsolgt, og vi er således 40 medlemmer, som nu igen kan se frem til at starte sæsonen i gang med en kombineret træning- hygge tur til Split/Kroatien (d. 20 -27. april).

Hjemmesideudvalget (Henning V. Jensen, Pernille Wiberg, Morten Kardos, Judith Mertz Nielsen)

Hjemmesideudvalget har i den forløbne periode strammet funktionaliteten af brugerfladen op ved at samle en række emner på færre overordnede indgange i hovedmenuen. Samtidigt er hjemmesidens layout blevet tilpasset tablets og smart phones.

For ny medlemmer har vi udarbejdet en velkomstskrivelse Kære nye medlem – velkommen i TKR - Københavns hyggeligste tennisklub med vejledning i, hvordan man opretter sin profil sammen med en række praktiske oplysninger om, hvordan man booker en bane, om takt og tone på tennisbanerne og om træning og tilmelding til træning. Velkomstskrivelsen rummer også en beskrivelse af hvordan vi på hjemmesiden annoncerer forskellige events og aktiviteter gennem NYHED, EVENTS og KALENDER. Velkomsten er er linket til oprettelsen af PROFIL så nye medlemmer automatisk får velkomsten når tilmeldingen er gennemført.

Forretningsudvalget (Lars Tonnesen, Max Petersen, Amela Zimmermann)

Udvalget består af formand, næstformand og kasserer. Vi tegner formelt klubben udadtil og sikrer, at sager løses og procedurer overholdes. Vi har brugt året til at køre den nye kasserer ind. Og så har vi sikret, at bestyrelsesarbejdet er forløbet godt. Endelig har vi været igennem vores hidtidige vedtægter og sikret den ajourføring, som vi skal stemme om, lidt senere.

Tak

Så vil jeg her til slut på egne og bestyrelsens vegne sige tak til klubbens aktive medlemmer. Der er jo mange andre end bestyrelsen, der gør en indsats her i TKR. Det gælder de forskellige holdkaptajner, det gælder trænerne, og det gælder de medlemmer, som har givet en praktisk hånd med eller som i aften er mødt nysgerrige og kritiske op. Og så gælder det selvfølgelig revisorerne og aftenens dirigent og referent.

Og så vil jeg helt afsluttende sige tak for fem gode formandsår. Jeg har fået god hjælp fra alle sider. Jeg synes, at det har været interessant og lærerigt at holde TKR kørende. Jobbet kan anbefales.


Pva bestyrelsen/Lars Tonnesen

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle