De nugældende vedtægter ser du på hjemmesiden under OM TKR/VEDTÆGTER 
 
                                                                                    Forslag til nye Vedtægter for Tennisklubben Ryvang 2019

Cvr.nr. 295447862929

www.tkr.dk

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted

§ 1.1 Foreningens navn er Tennisklubben Ryvang og forkortes til TKR

§ 1.2 Foreningen er stiftet 10. juni 1983

§ 1.3 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 1.4 Foreningen er medlem af Københavns Tennis Union (KTU) under Dansk Tennis Forbund (DTF) og medlem af breddeidrætsorganisationen DGI

§ 2 Formål

§ 2.1 Foreningens formål er at fremme tennissporten på såvel konkurrence- som motionsplan

§ 2.2 Foreningen ønsker at fremstå som en åben, prisbillig og lokal klub – med en historisk forpligtelse over for døve og hørehæmmede

§3 Medlemskab

§ 3.1 Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside

§ 3.2 Indmeldelse i foreningen er bindende for hele året fra 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse betales et særligt administrationsgebyr samt årskontingent. Ved fornyelse betales alene årskontingent

§ 3.3 Medlemmerne er forpligtede til at følge de regler og bestemmelser, som foreningen opstiller via bestyrelse og spilleudvalg

§ 3.4 Medlemmer, der ikke respekterer foreningens regler og bestemmelser, eller som modarbejder foreningens interesser eller alvorligt skader dens omdømme kan idømmes karantæne og evt. udelukkes af foreningen. Sådanne sanktioner kræver ¾ majoritet i den samlede bestyrelse

§ 3.5 Bestyrelsen kan til enhver tid begrænse antallet af medlemmer, der kan indmeldes, og i stedet oprette venteliste. I det tilfælde kan bestyrelsen vælge at give fortrinsret i særlige tilfælde

§ 3.6 Æresmedlemmer kan udnævnes efter enstemmig vedtagelse af den samlede bestyrelse. Æresmedlemmer fritages for kontingent

§ 3.7 Udmeldelse sker via foreningens hjemmeside

§ 4 Kontingenter

§ 4,1 Størrelsen af årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter administrativt størrelsen på vinterbanekontingentet

§ 4.2 Opkrævning af årskontingent sker senest ultimo februar via hjemmesiden og mail. Opkrævning af det særlige vinterbanekontingent sker på samme måde senest ultimo september.

Vinterbanekontingentet opkræves af medlemmer, som spiller på en fast banetid gennem vintersæsonen

§ 4.3 En spiller kan kun tildeles én individuel aftenbanetime gennem vintersæsonen. En aftenbanetime er fra kl.17 til 22

§ 5 Generalforsamling

§ 5.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned. Der varsles og indkaldes første gang 2 måneder før på hjemmesiden og med mail til medlemmerne. Den endelige dagsorden udsendes med mail 2 uger før og samtidig lægges bestyrelsens årsberetning, reviderede årsregnskab og budget for det kommende år på foreningens hjemmeside

§ 5.2 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Det er den der vælger bestyrelsen, og det er alene den, der kan ændre foreningens vedtægter. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes pr. mail til bestyrelsen/formanden senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag til ændring af vedtægterne sendes pr. mail til bestyrelsen/formanden senest 31. januar.

§ 5.3 Dagsorden skal indeholde følgende: 1) Valg af dirigent, 2) Valg af referent) 3) Valg af to stemmetællere, 4) Formandens årsberetning til godkendelse, 5) Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse, 6) Behandling af indkomne forslag, 7) Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år, 8) Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse, 9) Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (hvert år), 10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år), 11) Eventuelt

§ 5.4 Foreningens aktive medlemmer over 18 år, som har betalt kontingent inden generalforsamlingen, har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret

§ 5.5 Ved alle afstemninger på generalforsamlingen er simpel majoritet afgørende. Dog kræver vedtægtsændringer mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer

§ 5.6 Afstemning foretages ved håndsoprækning eller, hvis mindst 1 medlem forlanger det, skriftligt

§ 5.7 Står stemmerne lige ved valg af bestyrelsesmedlemmer, træffes afgørelsen ved lodtrækning

§ 5.8 I forbindelse med valg til bestyrelsen skal den person, der ønsker at opstille til valget, men som er forhindret i at være til stede ved generalforsamlingen, overgive en fuldmagt til formanden inden generalforsamlingen

§ 5.9 Der føres protokol over generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og referenten

§ 5.10 Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens navngivne medlemmer ønsker det, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal herefter afholde ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter modtagelsen af en skriftlig anmodning med den krævede opbakning. Indkaldelsen sker med mindst 2 ugers varsel

§ 5.11 Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ved stemmelighed om et forslag anses det for bortfaldet

§ 6 Bestyrelsen

§ 6.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, i alt 7 personer

§ 6.2 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær er det næstformandens stemme, som er afgørende

§ 6.3 Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. På det førstkommende møde efter en ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig

§ 6.4 Kassereren skal have kendskab til regnskabsføring og er sammen med bestyrelsen ansvarlig for regnskabet. Regnskabsåret er kalenderåret

§ 6.5 Bestyrelsen udarbejder referater fra bestyrelsesmøder og varetager foreningens korrespondance

§ 6.6 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden

§ 6.7 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller på forlangende af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i hans fravær næstformanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer mere er til stede

§ 6.8 Afgår formanden inden en valgperiodes udløb, overtager næstformanden posten indtil den næste generalforsamling

§ 6. 9 Afgår et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer inden en valgperiodes udløb, indtræder en suppleant. Suppleanterne afgør selv, hvem der indtræder, og ved uenighed trækkes der lod

§ 7 Udvalg

§ 7.1 Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg med flere bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene fungerer som koordinator. Udvalget arbejder med turneringer, hold og træning i samarbejde med bestyrelsen

§ 7.2 Bestyrelsen nedsætter efter behov og opgaver andre faste og ad hoc-udvalg

§ 7.3 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for og varetager udvalgenes økonomi. Der kan meddeles prokura til udvalgene jf. § 9.1

§ 7.4 Udvalgene er forpligtede til at referere til bestyrelsen fra udvalgsmøder

§ 7.5 Afgår et udvalgsmedlem, udpeger bestyrelsen efter behov et nyt medlem

§ 8 Regnskab, budget og revision

§ 8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet forsynet med revisionspåtegninger fra de valgte revisorer fremlægges sammen med budgettet for næste år til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Senest to uger før generalforsamlingen lægges årsregnskab og næste års budget ud på hjemmesiden

§ 9 Tegningsret

§ 9.1 Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. De pågældende kan meddele prokura til øvrige bestyrelses- og udvalgsmedlemmer/herunder holdkaptajner

§9.2 Alle økonomiske transaktioner skal tegnes af mindst to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab: normalt kasseren og formanden ellers af kassereren og et andet relevant bestyrelses- eller udvalgsmedlem, herunder en af klubbens holdkaptajner.

§ 9.3 Ved alle større økonomiske dispositioner eller kontraktlige forpligtelser, herunder køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kasseren i forening

§ 10 Opløsning

§ 10.1 Opløsning af foreningen kan kun ske på ekstraordinære generalforsamling, efter at det er besluttet på en forudgående ordinær generalforsamling. Beslutningen om at opløse foreningen skal ske på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling ved at mindst 4/5 af de stemmeberettige og fremmødte medlemmer stemmer herfor.

§ 10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler anvendes til fremme af tennissporten efter generalforsamlingens indstilling

§ 11 Gyldighed

Ovenstående vedtægter for Tennisklubben Ryvang (TKR) blev vedtaget den 3. marts 1997 med ændringer af 27. april 1999, april 2001, april 2002, april 2003 samt 25. april 2007 og nu denne version 12 marts 2019. Ændringerne træder i kraft på vedtagelsestidspunktet.

Bestyrelsens forslag pr. december 2018 / LTFølg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle