Formandens og bestyrelsens beretning for TKR 2016

Overordnet billede

Indledningsvis er meldingen: Det går ganske godt

Det gælder klubbens medlemstal, Vi er i dag 648 medlemmer knapt hundrede mere end sidste år. Ca. 30 medlemmer er nye medlemmer fra Sporvejene (18) og Berlingske Tidende (8 + 4), som er ’sommermedlemmer’ hos os. Ca. 12 juniorer fra Sportsakademiet er på samme måde ’sommermedlemmer’ hos os. Resten (ca 60) er ’ægte’ nye. (Aktuel fordeling 557 seniorer, 84 juniorer, heraf er op mod 30 passive medlemmer.) Vi har 6 døve- eller hørehæmmede medlemmer.

Det gælder klubbens økonomiske situation. Som noget nyt har vi overtaget driftsansvaret for de udendørsbaner i Ryparken. Sammen med opgaven fik vi et driftstilskud fra kommunen. Tilskud og udgifter har som forventet nogenlunde matchet hinanden. Når vi alligevel har et overskud på denne særlige projektkonto skyldes det to ting. Vi var tilbageholdende med udgifterne undervejs, indtil alle regninger var i hus. Den sidste, vandregningen, kom fx først 31.december. Og så fik vi en yderligere momsgodtgørelse på 28.000 kr. Det betød et overskud på banedriften på i alt 38.000 kr dette første år. På et evalueringsmøde i marts med Kultur Østerbro fik vi accept af vores administration og regnskab. De tyggede lidt på, om de kunne kræve driftsoverskuddet tilbagebetalt, men som vi pegede på ville det være mod ånd og udmelding i brugerudliciteringen, og der er ingen hjemmel for det i vores kontrakter. Vi har da heller ikke hørt noget mere om dette. I stedet har vi fået vores normale driftstilskud på 234.000 kr og efterfølgende har vi just fået meddelelse om, at der også fortsat vil blive ydet momsgodtgørelse. Det betyder, at vi står godt rustet til at vedligeholde banerne i den kommende sæson.

Sidste forår varslede kommunen et bidrag fra alle brugere af de kommunale baneanlæg. Hos os ville det ramme alle vinterbanebrugere. Vi hævede derfor dette særkontingent med 100 kr for at gardere os. Siden trak kommunen afgiften tilbage. Dette sammen med kontingent og gebyr fra de flere nye medlemmer plus den gode baneøkonomi har givet os et langt bedre årsresultat end frygtet og også bedre end budgetteret. Mere om dette senere under regnskabspunktet.

Endelig gælder den positive melding også klubbens mange forskellige aktiviteter. Her er det ligeledes gået ganske godt. Dette bliver heldigvis bekræftet af den spørgeskemaundersøgelse som blev afholdt i februar/marts, og som vi vender tilbage til om lidt. Resten af beretningen udgøres af en gennemgang af de områder, som bestyrelsen arbejder med. Men først lidt om os selv.

Bestyrelsen

Vi har i bestyrelsen haft et godt og aktivt samarbejde, også selvom vi ikke altid er helt enige. De to suppleanter Pernille Wiberg og Pia Knudsen har deltaget på linje med os andre. Vi har fastholdt en arbejdsdeling med 7 faste udvalg: Et Baneudvalg, et Spilleudvalg, et Aktivitetsudvalg, et Rejseudvalg, et Trænings og døve/hørehæmmet-udvalg, et Informations/hjemmesideudvalg samt et Forretningsudvalg – hertil kommer, at der er blevet etableret en særlig halgruppe med deltagelse fra bestyrelsen. Som noget særligt vil jeg sige lidt om kassererarbejdet, som stadig er bestyrelsens uriaspost. Hos kassereren samles alle de mange små og store aktiviteter i en klub som vores. Det giver et vist arbejdspres, hvis man ikke får bogført løbende, og det kan give et vist irritationspres, hvis man ikke synes at udgiftsbilag og indtægtsgrundlag fremgår tydeligt eller kommer til tiden. Hvis kassereren samtidig har et stort arbejdspres på sin egentlige arbejdsplads, så bliver det let svært. Det er det desværre også blevet i år. Som sidste år har vi haft svært ved at nå at færdiggøre regnskab og budget i god tid til revisorerne og generalforsamlingen. Men med brug af ekstern hjælp som sidste år, er det lykkedes at komme mål. For dette skal der også lyde en tak til Jacob Hintz, som har holdt ud og taget ansvar for at afslutte året, også selvom der undervejs har været personlige spændinger og udladninger. Vi har flere gange eftersøgt regnskabskyndige blandt medlemmerne. Forgæves. Men nu er det lykkedes. Amela Zimmerman er villig til at overtage kassererjobbet fremefter. Hun er allerede blevet briefet om opgaverne. Hun har siddet med omkring afslutningen på regnskabet, og Jacob har lovet at være med til køre det nye regnskab i den første periode, så Amela (hvis hun om lidt bliver valgt), kan få en blid start. Vi har derfor håb om at komme mere på forkant med vores regnskab og økonomistyring frem mod næste generalforsamling.

Hertil vil jeg tilføje, at bestyrelsesarbejdet også generelt er blevet mere omfattende og forpligtende. Vi er jo en arbejdende bestyrelse uden forretningsførerhjælp. Samtidig har de fleste af os også arbejde og familie ved siden af. Vi har løst udfordringerne ved at fastholde 5 ordinære bestyrelsesmøder, ved at have en god uddelegering på de faste udvalg og så holde arbejdsmøder i disse samt ved at have en tæt mailkommunikation plus en god hjælp i Klubmodul. Vi har gennem mange år afsat et fast beløb til telefongodtgørelser på budgettet. Holdkaptajnerne har fået 500 kr årlig. Og de hårdest arbejdende bestyrelsesmedlemmer har fået et vederlag på mellem 1.400 kr og 3.700 kr. I år har vi givet alle bestyrelsesmedlemmer minimumsbeløbet på 1.400 kr. Fremover vil vi gerne i højere grad kunne udnytte det kompensationstilbud, som skattevæsnet giver til frivillige, der arbejder uden løn i sportsklubber. Det er tre skattefrie tillæg. Til telefon og mail (op til 2.350 kr pr. år). Til administrative omkostninger dvs kontor, porto: (op til 1.400 kr pr. år). Til sportstøj m. vask og vedligeholdelse(op til 1.950 kr pr. år). Vi vil stadig give vederlagene gradueret efter de enkeltes arbejdsindsat i bestyrelsen. Vi ønsker en øgning af rammen til 30.000 kr og har ladet det gå ind i budgetforslag 2017.

Økonomi og aktiviteter

Vi har i bestyrelsen forvaltet klubbens midler efter budgettet og de mønstre, som vi kender. Den nye banedrift ligger inde i det samlede regnskab, men er forholdsvis let at identificere under de to konti 2095 og 2096. Og som sagt gav denne nye aktivitet jo et overskud. Men jeg holder den ude for i det følgende.

Ser vi på hvordan klubbens midler anvendes i store tal, så ser lagkagen sådan her ud.

Vi har normalt en indtægt på rundt 400.000 kr. i kontingent og gebyrer. Hertil kommer et kommunalt medlemstilskud på omkring 30.000, som på forvirrende måde efterreguleres. I år er lagkagen oppe på 448.000 kr

Omkring 35 pct, går til sportsområdet/holdturneringsudgifter – dvs. DTF,KTU, baneleje, kampe, bolde, fortæring, træning, ca. 160.000 kr.

Knap 20 pct, går til aktivitets- og rejseområdet, mest til rejseområdet, i alt ca. 90.000 kr.

Knap 18 pct går til at støtte træningstilbuddet for motionister og juniorer, ca. 80.000 kr.

Ca. 6 pct går til møder og medlemsdemokrati, ca. 23.000 kr

Ca. 14 pct går til administration, ca. 62.000 kr

Og så går noget videre og ind i overskuddet (7 pct).

Overordnet set er der således en meget god balance mellem sportssiden og motionist/juniorsiden i klubben: 35 vs 38 pct. Til at drive de aktiviteter medlemsdemokratisk og administrativt bruger vi 20 pct.

Klubprofil

Københavns kommunes reduktion sidste år af bemandingen på Ryparkens idrætsanlæg gav umiddelbart anledning til stor bekymring hos alle brugergrupperne i de forskellige sportsgrene. Vi oplevede også et par episoder med de lokale unge i starten af sæsonen. Men siden er det gået godt. Vi valgte dog at sikre os med adgangslåsesystem og natlukning af vandingssystemet.

Alle anlæggets seks baner er indgået i den fælles booking over klubbens hjemmeside. Vi har derudover udvidet med også at holde åbent søndag aften. TKR kan nu fra sæsonens start lægge de nødvendige faste forhåndsbookinger ind til træningshold og turneringskampe, samtidig har der været bedre mulighed for medlemmerne for at booke baner i den såkaldte prime time kl.16-21. Vi har derfor kunnet opretholde reglen om, at man kan booke to timer frem. Vi har også gjort det muligt for de tidligere spillere hos Sporvejene og Berlingske Tidende at forhåndsbooke de hverdags-formiddagstider, de plejede at have. I et vist omfang har vi også ydet denne service til Sportsakademiets juniormedlemmer. Søndag formiddag har vi haft baneudlejning til Danske Bank.

Gennem Ryparkens brugerbestyrelse, hvor vi repræsenterer tennis, samarbejder vi med de øvrige sportsgrene og kommunen i skikkelse af Kultur Østerbro på brugersiden. Samtidig har vi stadig kontakt med Ejendom og Service, som står for bygningsdriften. Med cafeens ophør er der blevet tristere i Ryparken. Men med den kontrollerede brugeradgang til køkkenet har vi dog stadig kunnet servicere os selv ved grill-tennis, hjemmekampe og andre arrangementer. Bestyrelsen valgte derfor efter intern diskussion at sige nej til at leje et mindre lokale på 16 m2 til ca. 30.000 kr, - en nedforhandlet pris!

Københavns Kommune har nu sat Ryparkens idrætsanlæg øverst på deres liste over anlægsrenoveringer. En mere detaljeret plan udarbejdes i 2017 og gennemføres efterfølgende i 2018. Det kan vi kun se frem til. Samtidig har det givet blod på tanden om det i samme moment kunne føre til en placering af en klubdrevet indendørshal. Mere fra halgruppen om lidt (under pkt.7).

Den nye situation i Ryparken har alt i alt styrket klubben uden ellers at påvirke klubbens profil og kultur. De mål og visioner vi lagde frem sidste år, og som ligger på hjemmesiden, gælder således stadig. Vores historiske profil som klub for døve og hørehæmmede fastholdes, men har begrænset aktualitet. Klubbens sportsside fylder nu mere med 6 turneringshold. Samtidig prøver vi at styrke den lokale forankring i Ryparken. Vi står således i et vadested. Vi har derfor ønsket at spørge medlemmerne, om hvordan de oplever klubben, og om hvilke forventninger de har. Resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse bliver lagt frem om lidt under pkt.8.

Nu over til de enkelte aktivitetsområder:

Baneudvalget (Michael Mejer, Judith Mertz-Nielsen, Max Petersen)

Sommerbanerne har været rimeligt vedligeholdte af HP tennis. Michael Mejer har været bestyrelsens kontaktperson. HP har vurderet at alle 6 baner er nedslidte og burde omlægges (anslået pris 540.000 kr). Samtidig burde der indføres automatisk natvanding (anslået pris 56.000 kr). Kommunen har ikke kunnet angive, hvornår der kunne søges til den lovede fælles vedligeholdelsespulje for alle baneanlæg. Der er lavet undersøgelser af et mere vedligeholdelseslet nyt underlag, men erfaringerne er tvetydige. Vi afventer derfor situationen, og må glæde os over, at banerne faktisk har været ganske gode gennem sæsonen.

Driftsøkonomien for udendørsbanerne ser således ud i runde tal:

HPtennis: Forårsistandsættelse 52.000 kr

HPtennis: Sæsonpasning med gennemsnitlig en ugedag

plus div. materiel 122.000 kr

AH Låsemontage: 22.000 kr

Vandafregning: 22.000 kr

Div: Renovation 400 kr

I alt: 220.000 kr

Kommunalt driftstilskud: 258.427 kr (reelt) iflg. Kontrakt 230.000 kr. Ca. ’overskud’: 38.000 kr

Gennem en solid indsats af Judith Mertz-Nielsen har omkring 150 medlemmer kunnet få vinterbanetider i år i Svanemøllehallen og i Ryparken. Den begrænsede adgang til frie vinterbanetider er et svagt punkt i klubben. For at kompensere lejer vi yderligere baner i Svanemøllehallen og hos KB for omkring 30.000 kr. Af disse grunde har bestyrelsen været med i at nedsætte en TKR-halgruppe, der ser på mulighederne for at bygge en egen hal i Ryparken. Dette skal ske i et samarbejde med kommunen., som også har sat midler af til en kommende renovering af Ryparken.

Gennem en ihærdig.indsats er det i år lykkedes for Max Petersen at gennemtrænge det kommunale bureaukrati og opnå nogle weekendbanetider primært i foråret. TKR har dermed opnået en forhåbentlig fast andel af disse særlige turneringstider. Samtidig har vi også fået lov til i år at disponere over de tider, der var sat af til Københavns Tennisunion. Vi har derfor kunnet lave et forårsprogram på 14 weekenddage til mindre turneringer, nogle ekstra træningsværksteder samt fri individuel booking. Bestyrelsen har også tilmeldt TKR til de turneringer, som ATK gennemfører i Ryparkhallen og dermed givet spillerum for en række TKRmedlemmer. Deltagelsen betales af klubben.

Spilleudvalg (Morten Kardos, Pernille Wiberg)

Udendørssæsonen 2016:

Førsteholdet for herrer i 1. division øst (pulje 1) med Casper Nygaard Christensen som holdkaptajn sluttede på en 3. plads (6 hold i rækken).
Andetholdet i Københavnsserien med Michael Mejer som holdkaptajn sluttede på 1. pladsen (8 hold i rækken).
Tredjeholdet i serie 2 med Thomas Kokholm som kaptajn sluttede på 5. pladsen (7 hold i rækken)
Fjerdeholdet i serie 3 med Morten Søndergaard som kaptajn sluttede på 4. pladsen (8 hold i rækken).
Femteholdet i serie 5 under ledelse af Bjørn Lippert og co. sluttede på 2. pladsen (7 hold i rækken).
H-holdet i serie H med Paul Buhl Jørgensen som kaptajn sluttede på 5. pladsen (8 hold i rækken).

Holdturneringen indendørs 2016/17

Herreholdet i 2. division øst sluttede som nr.4 (6 hold i rækken).

Dameholdet i 2 division øst sluttede sidst a point med to andre hold og rykker ud.(6 hold i rækken).

Trænings- og DHH-udvalg (Lars Tonnesen, Max Petersen)

Fra træningsområdet kan nævnes

Sommertræningen har kørt med månedlige hold for seniorer i maj, juni, august og september . Kenneth Schmidt har haft halvanden times hold mandag og tirsdag kl.17-20 for øvede - og

Ole Nørgaard Jensen har kørt med et-times-hold torsdag kl.17-20 for begyndere og let øvede samt døve/hørehæmmede. Derudover har der været afholdt søndagsværksted (kl.13-16) en række søndage med skiftende træner. Og på tennisrejsen til Gran Canaria holdt Ole Nørgaard Jensen tennisskole – ligesom i år.

Juniorerne kører med faste 1-times hold gennem sæsonen (dog juli fri). Holger Welling har kørt om torsdagen kl.16-18. Amalie Smidt-Nielsen har kørt lørdag formiddag kl.9-12.

I samarbejde med Tenniscamp har der været afholdt den traditionelle juniorcamp i første uge af sommerferien. Omkring 70 deltagere. Sådan et arrangement med åbning ud mod de unge fra lokalområdets skoler lægger kommunen (Kultur Østerbro) stor vægt på.

Vintertræningen for seniorer er blevet udvidet. Kenneth Schmidt har kørt mandag kl.19-22 (to halvanden times hold), torsdag kl.16-18 og lørdag kl.9-11 (disse dage totimers hold). Og så er der også blevet tilbudt nogle søndagsværksteder.

Juniorerne er blevet samlet i Svanemøllehallen kl.14-17 og har været trænet på skift af Holger Welling og Amalie Smidt-Nielsen, i foråret dog kun Amalie.

Vi har haft en god belægning på sommerens træningshold, og et stort pres på vinterholdene, hvor vi ikke rigtig kan udvide.

Det hidtidige træningstilbud vil blive fortsat i sæson 2017. Kenneth Schmidt koncentrerer sin træning til tre halvanden times hold mandag og et halvanden times hold onsdag, før han afholder træning for 1-2 og 3-4 holdet. Amalie Smidt-Nielsen.har to juniorhold onsdag kl.16-18. Ole Nørgaard Jensen har tre entimes seniorhold torsdag kl.17-20. Og lørdag har han tre juniorhold kl.9-12 og så det åbne træningsværksted, lørdagsværkstedet kl.13-15 (tidligere søndagsværkstedet).

I samarbejde med Tenniscamp.dk udvider vi til to juniorcamps, sidste uge i juni og første uge i juli.

Samtidig tilbyder vi to seniorcamps. En søndagscamp den 21. maj og en weekend camp den 5-6. august

Aktivitetsudvalget (Lars Tonnesen, Jacob Hintz, Pia Knudsen, Judith Mertz-Nielsen)

Der har været holdt: Standerhejsning, udendørsmesterskaber men ikke en Big Box turnering. Vi har også forsøgt os med et par HYG-ind/grillarrangementer samt morgenbord ved hjemmekampe. Og vi gennemførte en fin afslutningsmiddag i Emdrupparken.

Vi har forsøgt at lave en række åben-bane-arrangementer, hvor man kan komme og spille mod hinanden. Især rettet mod nye medlemmer. Begrænset succes, men vi prøver igen.

Det synes svært at trække nye medlemmer til aktivitetstilbuddene, men de ’tordenskjolds soldater’ som kommer er med til at fastholde den hyggelige stemning i klubben. Så på gensyn. Og har nogen gode ideer, så skal de være velkomne.

Rejseudvalget (Pia Knudsen, Henning V. Jensen)

For tredje gang tog vi til Vista Flor på Gran Canaria (22-29. marts 2017). I år var der 30 tilmeldte og tre afbud med skader. Erfaringerne med stedet er rigtig gode. Men variation er også godt. Udvalget vil derfor prøve om der ikke også kunne være andre muligheder i 2018.

En række af de dygtigste turneringsspillere har selv planlagt en kortere tur til Kroatien i april i år.

En sådan rejse har bestyrelsen også valgt at støtte med et mindre tilskud på linje med Gran Canaria turen.

Hjemmesideudvalget (Henning V. Jensen, Pernille Wiberg, Morten Kardos, Judith Mertz Nielsen)

Den længe lovede hjemmesiderevision er nu gennemført. Hjemmesiden fremtræder mere moderne og forhåbentlig også funktionel. I hvert fald har tilbagemeldingerne været positive. Også i brugerundersøgelsen.

Forretningsudvalget (Lars Tonnesen, Max Petersen, Jacob Hintz)

Udvalget består af formand, næstformand og kasserer. Vi tegner formelt klubben udadtil og sikrer, at sager løses og procedurer overholdes. På grund af interne modsætninger har vi ikke været så aktive, som gruppe i år, det vil forhåbentlig ændre sig i 2017. Men vi har hver især udført vores arbejde og koordineret med det nødvendige.

Godt på vej – men hvorhen?

Som bestyrelse kan vi konstatere, at tingene går godt. Også selvom de ydre rammer har ændret sig. Ja faktisk går det bedre med de nye rammer, fordi de har givet os et større råderum klubmæssigt. Meldingen om, at der kommer til at ske en omfattende renovering af Ryparken som anlæg med planlægning i 2017 og udførelse i 2018, virker inspirerende. Vi har forsøgt at komme med input, bl.a. ved at bakke op om de haltanker, som der vil blive gjort rede for om lidt. Men foreløbig er planlægningsprocessen forholdsvis lukket. I denne situation har bestyrelsen ønsket indhente vurderinger fra medlemmerne om, hvordan de oplever klubben i dag og hvilke forventninger, de har til klubben fremover. Dem får I lejlighed til at høre og vurdere om lidt.

Bestyrelsen ser frem til et nyt spændende år. Og personlig er jeg glad for, at alle er indstillet på at fortsætte – og også at Jacob selv om han nu står af vil være med til at sikre en god overgang til den ny kasserer.

En af de opgaver, jeg personligt vil satse på, er at lave et forslag til ajourføring af vedtægterne, så de bedre passer til klubbens situation i dag. Det vil komme frem i god tid før næste generalforsamling.

Tak

Så vil jeg her til slut på egne og bestyrelsens vegne sige tak til klubbens aktive medlemmer. Der er jo mange andre end bestyrelsen, der gør en indsats her i TKR. Det gælder de forskellige holdkaptajner, det gælder trænerne og det gælder de medlemmer, som har givet en praktisk hånd med eller som i aften er mødt nysgerrige og kritiske op. Og så gælder det selvfølgelig revisorerne og aftenens dirigent og referent.

Pva bestyrelsen

/Lars Tonnesen 

 


Tennisklubben Ryvang - Lyngbyvej 110 (indkørsel via Ryparken) - 2100 København Ø - Tlf. 22199506