Formandens og bestyrelsens beretning for TKR 2015

 

Årets billede:  Underskrift hos Kommunen

 

 

 

Indledningsvis er stikordet spændende. Det gælder mindre 2015 og nok mere 2016. Men forhåbentlig ikke alt for spændende.

 

Her tænker jeg ikke på klubbens økonomiske situation. Ganske vist er der opnået et underskud på 32.091 kr, og det er en del mere end det budgetterede. Grunden er kort, at vores indkøb af spillertøj  blev noget dyrere end oprindelig beregnet, og at vores trænerhonorering er vokset pga. et større træningsudbud. Vi skal vende tilbage til det under årsregnskabet om lidt 

 

Nogen mener, at det er et klubgode at lave underskud. Det mener bestyrelsen sådan set også, hvis pengene er gået til gode ting, så derfor er vi om ikke stolte af det større underskud, så dog accepterende.

 

Vi har i bestyrelsen haft et godt og aktivt samarbejde. De to suppleanter Pernille Wiberg og Pia Knudsen har deltaget på linje med os andre. I løbet af året ønskede Hanne Harboe at træde tilbage. I stedet trådte Pia til med at arrangere tennisrejsen til Gran Canaria til april hjulpet af Max Petersen. Jacob Hintz blev som ny kasserer behørig oplært og manuduceret af Poul Collemorten. Vi har derfor også i 2015 haft rimeligt overblik over økonomien. Dog er kassererarbejdet stadig bestyrelsens uriaspost. Det som især tager tid, er den ugentlige bogføring. Derfor har vi stadig som sidste år planer om at skille den ud som et arbejde for sig, hvad vi også annonceret. Flere har reageret med interesse for evt. at hjælpe. Men ikke konkret nok. Vi har for at nå at færdiggøre regnskab og budget til generalforsamlingen måttet hente akut ekstern hjælp. Det var effektivt. Og det er nok her vi vil søge støtten fremefter, så Jacob Hintz kan koncentrere sig om det overordnede kassererarbejde. Det har tidligere generalforsamlinger givet bifald til. Vi skal så samtidig som bestyrelse bede om undskyldning for, at vi først for en uge siden kunne lægge det bestyrelsesgodkendte årsregnskab op på hjemmesiden – mod den formelle frist på to uger, men da vi ikke lægger op til kontingentændringer, mener vi, at det går, samtidig skal vi nok sikre en ordentlig gennemgang om lidt. I samme moment skal vi sige tak til klubrevisorerne, som uden at kny har arbejdet med en meget kort frist.

 

Ok – men hvornår kommer så det spændende? Handler det om medlemstallet? At fastholde medlemstallet er hvert år vigtigt. Dels for at sikre den indtjening, som budgettet bygger på. Dels for at sikre klubben en fortsat tyngde udadtil og god bredde indadtil. Og det er lykkedes. Så det er heller ikke her, at det spændende kommer ind. Vort indberettede medlemstal pr. nytår 2016 er 577, dvs. 5 mere end sidste år. Vi er i år 505 seniorer og 72 juniorer. Omkring 140 medlemmer kommer og går hvert eneste år. Dvs. en fjerdel af medlemsskaren. Men den øvrige del rummer en stor kerne af medlemmer, som har været her i mangfoldige år. Så på medlemssiden ser det okay ud.

 

Til et indtryk af klubbens størrelse og aktivitetsprofil hører også økonomien. Den kommer i detaljer om lidt. Men jeg vil her blot pege på, at vi har forsat det store billede i den måde, som vi fordeler/ anvender pengene på.   

 

Vi har normalt en indtægt hvert år på 400.000 kr. 10 pct er kommunalt tilskud. Det øvrige er medlemsgebyrer.

Omkring 25 pct, ca. 100.000 kr går til holdturneringsudgifter – dvs. det sportslige inklusive træning og baneleje.

Noget lignende, ca. 20 pct, går til aktivitets- og rejseområdet, mest til rejseområdet, ca.80.000 kr

Til at støtte træningstilbuddet betaler klubben omkring 75.000 kr, dvs knap 20 pct.

Til bolde og udstyr afsætter vi normalt omkring 25.000 dvs. pct. 5. I år fordoblet pga. spillertøj

Til administration afsætter vi omkring 100.000 , dvs 25 pct. Det meste er til it-administration: lønservice og Klub Modul.

 

I runde tal fordeles indtægterne således med en fjerdedel til sportssiden. En lille fjerdedel til træningstilbuddet, en tredje fjerdedel til aktiviteter, rejse og udstyr og den sidste fjerdel til administration. Detaljerne kommer om lidt under regnskab og budget.

 

Så kommer vi til det spændende. Tidligt på efteråret blev det klart, at Københavns Kommune i forbindelse med budgetplanerne var i gang med en omlægnings- og spareøvelse inden for Kultur og Fritidsdriftsområde. Bestyrelsen blev sammen med de øvrige brugerklubber indbudt til informationsmøder både om forslaget til overgang til brugerdrift på kommunens seks forskellige tennisanlæg, og om at driften af Ryparkens Idrætsanlæg fremover foregår i nogle tværgående sammenhænge, som reducerer tilstedeværelsen på anlægget og førte til nedlæggelse af informationscaféen. Ejendomsdrift og Service står stadig for den fysiske drift af anlægget, men også for driften af andre anlæg og svømmehaller. Kultur Østerbro stå for den brugermæssige side af driften af Ryparken. Vi og de øvrige brugere af Ryparken: badmintonklubber, håndbolden, fægteklubben, fodbold, ældre i bevægelse og beach volley har dermed nu to samarbejdspartnere. Samtidig er overskriften for fremtiden også her øget brugerinddragelse og brugeransvar. Der er stadig en brugerbestyrelse, hvor brugerklubberne er repræsenteret i forhold til Kultur Østerbro og Ejendom og Service. Og der er også en kommunal forståelse for at prøve at shine anlægget noget op og være opmærksom på miljø og tryghed, når nu den faste bemanding er afløst af en mobil bemanding.

 

Vi er kede af at måtte undvære Caféen og de faste og gode medarbejdere på anlægget. Men det er også rigtigt, at for et par år siden var der ingen infocafe, og også at der er ingen driftsøkonomi i en ren café. Planen er, at der skal være en form for brugeradgang til køkkenfaciliteterne. Men i øjeblikket oplever vi alligevel at caféområdet er falmet. Vi har også haft en del problemer med opdateringen af de nøglebrikker, der sikrer adgang til omklædningsrummene. Vi håber på, at der til sommer kan komme lidt mere liv i området. Det er jo rimeligt spændende -.

 

Endnu mere spændende var det dog, at hvis der fortsat skulle være mulighed for at spille tennis på kommunens anlæg i Ryparken (og de øvrige 5 steder i København) så skulle brugerklubberne selv overtage driften. Ryparken var det eneste anlæg hvor der var mange brugerklubber. Men TKR var og er den eneste store klub, så det eneste realistiske var at lade driften foregå i vores regi. Det har selvfølgelig været lidt svært at fordøje for de øvrige klubber. Dels følte de sig truet på livet, dels skulle de så betale kontingent til os og benytte sig af vores administrations- og bookingsystemer. Sporvejenes Idrætsforening, SIF, og Berlingske tennisklub, BT, har efterfølgende bakket op om løsningen med at TKR står for driften. Danske Bank ønsker at indgå en lejeaftale med os. Medens Danmarks Rederiforening og PAN har opgivet at spille i Ryparken. Vi kan herefter se frem til at optage SIFs og BT medlemmer omkring knap 30 personer som TKR-medlemmer. Ligesom vi formentlig også kan vente en vis stigning i vores medlemstal, da medlemskab hos os fremover bliver den eneste måde at komme til at spille på anlægget. Muligvis vil vi også leje enkelte banetider ud pr. time, ligesom vi har en forpligtelse til at være imødekommende over for kommunens skoler, hvis de vil benytte baner i dagtimerne.

 

Til det spændende hører, at klubben dermed nu får en supplerende projektøkonomi, der hedder banedrift. TKR har fremover med årlig evaluering ansvaret for vedligeholdelse og administration af banerne, til gengæld modtager vi et årligt driftstilskud på 230.000 kr. For det beløb køber vi os til en professionel vedligeholdelse af banerne hos HP-tennis, som også i sin tid har anlagt banerne. Derudover regner vi med udgifter til koste, bænke og andet materiel plus forbrugsafgifter for vand og renovation. Det er bestyrelsens vurdering, at de samlede udgifter stort set vil kunne holdes inden for tilskuddet, idet vi håber på god ansvarlighed hos brugerne af banerne samt påregner at have to arbejdsdage med frivillige, der hjælper med henholdsvis opsætning og nedtagning af windshields. Samtidig håber vi på et godt samarbejde med Ejendom og Service, som principielt skal være os behælpelige og oplærende.

 

Fremover indgår alle anlæggets seks baner i den fælles booking over klubbens hjemmeside. Vi påregner at holde den hidtidige åbningstid kl.8 til 21 på hverdage, og også at holde åbent søndag aften. TKR kan fra sæsonens start lægge de nødvendige faste forhåndsbookinger ind til træningshold og turneringskampe, sådan som vi plejer, men nu uden problemer. Samtidig vil der være en god mulighed for alle for at spille i den såkaldte prime time kl.16-21. Vi regner således med at opretholde reglen om, at man kan booke to banetimer frem. Vi har ansvaret for adgangskontrollen til banerne, Ryparken/kommunen har ansvaret for adgangskontrollen til bygninger og dermed  omklædningsrum.Det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan vi mest praktisk og gerne i et samarbejde kan håndtere denne adgangskontrol.

 

Der har altid været rigtig god plads på banerne i de øvrige dagtimer, derfor vil vi gerne her tilbyde også en anden slags bookingmulighed, som nogle af spillerne fra SIF og BT har efterlyst. Nemlig en fast løbende booking. Dvs. at en gruppe spillere har en fast banetid på en hverdag i dagtimerne gennem sæsonen. Det er de vant til. Og det vil vi også gerne prøve. Vi vil så udstyre sådanne faste spillegrupper med en vis opsynsopgave i forhold til anlægget.

 

Vi har løbende informeret medlemmerne om denne ’spændende’ udvikling. Det er bestyrelsens vurdering, at de nye tingenes tilstand faktisk er en forbedring af klubbens muligheder. Vi sikrer, at der fortsat kan spilles tennis i Ryparken, vi har selv ansvaret for banernes tilstand, vi har den suveræne administration af banebrugen. Samtidig tror vi, at driftsprisen vil være overkommelig og projektøkonomien balancere. Vi siger velkommen til de nye medlemmer fra SIF og BT. Deres medlemmer ligner langt hen os. En række af dem er faktisk i forvejen også TKRmedlemmer. Vi siger nok også velkommen til en lidt større arbejdsbyrde i bestyrelsen med det øgede driftsansvar, men vi regner med at klare det inden for de rammer vi har. Vi har nok pådraget klubben en lidt større forpligtelse, men vi har løbende informeret medlemmerne om udviklingen, ligesom jeg skal tilføje, at aftalen er opsigelig med en vis frist. De to indgåede aftaler: Brugs- og Driftsaftalen ligger på klubbens hjemmeside – under Generalforsamling.

 

Klubprofil

Den nye tingenes tilstand vil jo ikke umiddelbart påvirke klubbens profil og kultur. På lidt længere sigt vil det dog blive mere tydeligt, at vi er den lokale klub i Ryparken/Ryvangen. Vi får måske bedre mulighed for at præge anlægget og give det en særlig TKR-identitet-! Og vi bliver den primære katalysator for områdets tennisinteresse.

 

Klubbens nuværende aldersprofil viser, at vi ligger med to lige store grupper på nogle og 70 medlemmer under 18 år og over 60 år. Tilsammen 25 pct af medlemmerne. Der er ikke så mange medlemmer mellem 19-24 (17 medlemmer). I den øvrige store hovedgruppe er der en god spredning Aldersmæssigt, socialt og færdighedsmæssigt. Dog er der en mindre god balance kønsmæssigt. Der er over dobbelt så mange mænd som kvinder. Det gør det også sværere at stille kvinder på turneringsholdene. Så vi ser gerne flere kvinder i klubben. I bestyrelsen vil vi gerne have en juniorafdeling. Det vil kommunen også. Den giver os derfor et vist tilskud. Juniorafdelingen fungerer som indgang til sporten, og den kan naturligt kan bruges af klubmedlemmernes egne børn. Bliver de unge ambitiøse, er det naturligt at de søger mod en større klub. Og alle tennisklubber oplever i øvrigt, at de unge optages af alt muligt andet i ungdomsårene. Omvendt falder man typisk tilbage til TKR, når man vil fortsætte tenniskarrieren på en mere afslappet måde. Ser vi på medlemmernes postadresser så er vi en storkøbenhavnsk klub, der favner bredt i det centrale København. Over en fjerdedesl af medlemmerne har dog hjemme helt lokalt på Østerbro. Og så er der også pendlere fra Veksø, Roskilde, Rungsted, Hillerød og Birkerød.

 

Vores klub har historisk en særlig profil som klub for også døve og hørehæmmede. Denne medlemsgruppe er dog ikke ret stor i dag. Omkring 4 medlemmer. Og de er godt integrerede i det almindelige klubliv. Vi er dog fortsat i bestyrelsen opmærksomme på de døve og hørehæmmedes særlige behov og kan yde forskellige former for mindre tilskud. Ligesom vi har kørt et særligt træningshold i sommersæsonen for de døve/hørehæmmede. Fra kommunens side er der et håb om, at vi evt. også ligesom fodboldklubben kan være med til at indsluse lokale unge til klub- og foreningslivet. Her ligger måske en fremtidig opgave.

 

Jeg er just blevet kontaktet af bestyrelsesformanden for Københavns skole og sportsakademi, Peter Hæstrup. De lå tidligere ved Svanemølleremisen og hed B93’s tennis- og fodboldakademi. De har forladt samarbejdet med og lejemålet hos B93. De flytter i øjeblikket ind som genboere på Gartnerivej 9 i Cross Fits lokaler. De vil naturligvis gerne ind i et samarbejde med klubberne i Ryparken. Også med os. De vil meget gerne ind i benyttelse af nogle af tennisbanerne på hverdagsformiddage kl.8-11. De vil måske også være interesseret i at stå for en cafédrift i Ryparken. De vil således kunne være med i en tiltrængt løftelse af området. Nu får vi se.

 

Vi blev sidste år på generalforsamlingen spurgt om vi i bestyrelsen arbejder ud fra nogle bestemte mål eller visioner. Det har vi gjort, og nu har vi også søgt at formulere dem:

 

TKR – mål og visioner -

Formål og profil

Tennisklubben Ryvang er stiftet i 1983. Det er en sports- og brugerklub, der benytter sig af de baner, som Københavns Kommune stiller til rådighed. Om vinteren i Tennishallen i Ryparken og i Svanemøllehallen. Om sommeren de udendørs baner ved Ryparkens Idrætsanlæg, hvor klubben har indgået en brugs- og en driftsaftale med kommunen.

 

Det er foreningens formål at fremme tennissporten for både motionister som holdspillere. Det er en del af klubbens historie, at klubben tilgodeser døve og hørehæmmede. Klubben er derfor både medlem af Københavns Tennis Union (KTU) under Dansk Tennis Forbund (DTU) og af Dansk Døve Idrætsforbund (DDI) og Dansk Handicap Idrætsforbund (DHIF).

 

Ud fra TKRs formål har vi opsat følgende profil for klubben:

 

Vi ønsker at være et både godt og billigt tilbud for tennisinteresserede i alle alderklasser.

Vi satser derfor på gennem frivillig indsats at holde lave administrationsomkostninger og samtidig give et godt tilbud til både juniorspillere, motionistspillere og turneringsspillere samt støtte døve og hørehæmmede klubmedlemmer.

 

Vi arbejder for at fremstå som en både åben og lokal klub i i Ryparks- og Ryvangsområdet.

 

Vi ønsker at skabe et hyggeligt og socialt miljø. Vi satser derfor på forskellige sociale arrangementer, som der er en god tradition for med hyggeturneringer, fester og en årlig tennistur sydpå– samt på et demokratisk engagement i forhold til generalforsamling og bestyrelsesarbejde.

 

Selvom vi ikke har egne klubrammer, så ønsker vi at skabe de bedst mulige fysiske forhold for klubbens spillere. Det sker i dialog med Ryparkens Idrætsanlæg, hvor vi sidder i Brugerbestyrelsen. Det sker ved, at vi har overtaget driftsansvaret for Ryparkens udendørs tennisbaner. Og det sker ved, at vi lejer ekstra baner for at sikre holdspillernes vintertræning.

 

Vi har i bestyrelsen arbejdet med følgende retningslinjer og mål inden for klubbens forskellige aktivitetsområder:

 

Økonomisk-administrativt

Vi stræber efter at fastholde et medlemstal på omkring 600. Det sikrer den økonomiske ramme, vi arbejder med, når vi vil holde et både lavt kontingent og lave betalinger for træning og div. arrangementer.

Klub Modul har vist sig som et effektivt administrationssystem. Det kræver at medlemmer har et dankort. Dette skal fremhæves på hjemmesiden.

Hjemmesiden skal opdateres på billedsiden. Der skal være et billede af anlægget og en fornyelse af logoet. Der udsendes løbende Nyhedsbreve fra bestyrelsen.

Turneringer og hold: Vi arbejder for en større professionalisering/støtte til holdkaptajnerne. Flere bolde, nye spillerdragter. Samtidig ønsker vi løbende rapportering og synliggørelse af holdenes kampe og ’arbejde’ på hjemmesiden/i nyhedsbrevene.

 

Træningstilbuddet- seniorområdet

Vi søger at udbyde et differentieret og prisbilligt træningstilbud. Som noget nyt har vi holdt også et åbent søndagsværksted i sommersæsonen. Ligesom vi har udvidet vintertræningen for seniorer.

Vi har i år kunnet benytte os af flere forskellige trænerprofiler, og vi håber at kunne fortsætte med dette.

Juniorområdet Vi har pt. 70 juniorer. Mindre end halvdelen deltager i den udbudte træning, nemlig 25. Det tal vil vi gerne øge.

De sociale aktiviteter

De sociale aktiviteter spiller en stor rolle for klubmålet om hygge og fællesskabsfornemmelse. Det har derfor været vigtig for bestyrelsen at fastholde de traditionelle tilbud: Standerhejsning, grillaftner/eftermiddage, big-box-turnering, afslutningsfest og så selvfølgelig forårets tennisrejse.

Baneområdet

Gennem Ryparkens brugerbestyrelse og en løbende dialog med kommunen arbejder vi for de bedst mulige rammer omkring baneanlægget, og for at klubben får de bedst mulige banetider. Vi forsøger også at komme igennem med mere langsigtede projekter: herunder etablering af slåmur og minitennisbane og et særligt lokale til møder, arkiv, bolde og udstyr, etc.

Bestyrelsen

 

Nu vil jeg så afslutningsvis gå over til at berette lidt om de enkelte aktivitetsområder. Først klubbens sportslige resultater.

 

På spilleområdet

Udendørssæsonen 2015:

 

Første holdet for herrer i 1. division øst med Morten Kardos som holdkaptajn sluttede på en flot 3. plads i divisionen. Kun ét sæt fra en play off-kamp til Elitedivisionen.

 

Andet holdet i Københavnerserien, også med Morten Kardos som holdkaptajn, sluttede på 6. pladsen i rækken og klarede skærene efter en sæson med en tung start, men med flere flotte og vigtige sejre i august. 

 

Tredje holdet i serie 1 med Thomas Kokholm som kaptajn sluttede sidst i rækken og rykker desværre ned.

 

Fjerdeholdet i serie 3 med Morten Søndergaard som kaptajn sluttede med to flotte sejre og endte på en sjette plads.

 

Femteholdet i serie 5 under ledelse af Bjørn Lippert og co. sluttede på en flot fjerdeplads.

 

H-holdet i serie H med Kim Krogh som kaptajn sluttede på en 7.de plads i rækken.

 

Holdturneringen indendørs 2015/16

Herreholdet i 1. division med Morten Kardos som kaptajn fik en hård start på turneringen. Derefter kom en vanvittig slutspurt med mange flotte sejre. Alligevel endte holdet med at måtte rykke ned i 2. division.

Dameholdet i 2 division med Andreea Doroftei sluttede på en fornem placering midt i rækken.

 

Klubmesterskabsfinalerne stod mellem:

Herresingle A: Tobias Kongstad-Hansen vs Mikkel Hess (60, 61)

Herresingle B: Thomas Weise vs Jacob Garde (61,61)

Herredouble A: Casper Nygaard/Lasse Dalberg vs Morten Kardos/Michael Mejer (60,64)

Herredouble B: Christian Balder/Michael H. Hansen vs Emil Wolf Andersen/Kristian Nielsen (62,76)

 

Fra træningsområdet kan nævnes

- at vi har kørt med et gradueret og også billigt træningstilbud til medlemmerne

- at bestilling og betaling af træning køres over Klub Modul med bedre administrativt overblik for bestyrelsen

- at vi havde en rimelig succes med åben søndagstræning om eftermiddagen kl.13-16

- at vi har haft god belægning på næsten alle sommerens træningshold og især også på vinterens

- at vi har udvidet vinterbanetræningen for seniorer til både lørdage og mandage

- at vi på tenniscamprejsen kunne tilbyde i alt 22 træningstimer

- at der som sædvanlig har været afholdt træningscampus for juniores i juli i eksternt regi, og at det fortsætter. Ligeledes prøvede vi også med en træningscampusdag for seniorerne. At vi undervejs udvidede med flere juniortræningshold om lørdagen

 

aktivitetsområdet  

Der har været gennemført de traditionelle aktiviteter med god opbakning: Standerhejsning, udendørsmesterskaber og Big Box turnering. Vi også forsøgt os med et par HYG-ind grillarrangementer. Og vi gennemførte en fin afslutningsmiddag i Emdrupparken.

Et tilbud om fælles rejse til Paris for at se French Open fik begrænset tilslutning. Men blev gennemført med succes. Påregnes udbudt igen i 2017.

Den årlige tennisrejse gentages på Vista Flor på Gran Canaria. Nu med 43 tilmeldte.

 

banesiden

Sommerbanerne har været rimeligt vedligeholdte. Og nu bliver det så fremover vores eget ansvar i samarbejde med HP-tennis. Gennem en solid indsats af Judith Mertz-Nielsen og Max Petersen er der blevet arbejdet for en bedre udnyttelse af vinterbanetiderne og dermed en banemulighed for endnu flere medlemmer og også en lidt øget indtjening. Omkring 140 medlemmer har kunnet spille på de indendørs vinterbaner i år. Dvs. en fjerdel af medlemmerne. Gennem solide ansøgninger udarbejdet af Max Petersen og Henning V. Jensen om etablering af en udendørs slåmur og mere funktionelle skabe i tennishallen opnåede vi det sidste. Slåmuren skal vi kæmpe videre for .Det skal tilføjes at kommunen vil indføre en klubafgift for voksenafdelingerne/voksenklubberne  fra 1. juli. Da vi selv nu driver baneanlægget udendørs regner vi med at klare frisag her, men vi må nok regne med en ekstra klubafgift for brugen af indendørs baner på omkring 15.000. Det vil muligvis fører til, at vi må sætte det supplerende banekontingent for en vinterbanetid op med 100 kr, fra 400 til 500 kr.

 

På administrationsområdet:

Bestyrelsen har holdt 5 møder. Dertil kommer enkelte arbejdsmøder med færre medlemmer. Bestyrelsen har fundet en god arbejdsform med en fast dagsorden og en fast fordeling af aktivitetsområderne blandt bestyrelsesmedlemmerne. De løbende problemer klares gennem mails. Det er den model, som vi også vil forsøge at fortsætte med.

 

Vi er blevet lidt bedre til at holde hjemmesiden ajour og til at informere gennem nyhedsbreve til medlemmerne. Men vi håber på i løbet af foråret at kunne forny hjemmesiden grafisk.

 

På aktivitetssiden vil vi gerne forsøge at lade søndagstræningen være et bredt tilbud – gerne med en vinkel der favne nye medlemmer og måske også familier.

 

Som nævnt er vi i bestyrelsen indstillet på at fortsætte. Hvis vi får lov – om lidt. Men et bestyrelsesmedlem, Hanne Harboe, trådte tilbage i løbet af året. Derfor vil vi meget gerne have et frisk ansigt ind. Om lidt.


Så vil jeg også her til slut på egne og bestyrelsens vegne sige tak til klubbens aktive medlemmer. Der er jo mange andre end bestyrelsen, der gør en indsats her i TKR. Det gælder de forskellige holdkaptajner, det gælder trænerne og det gælder de medlemmer, som har givet en praktisk hånd med. Og så gælder det selvfølgelig revisorerne og aftenens dirigent og referent.

 

Pva bestyrelsen

/Lars Tonnesen