VEDTÆGTER FOR TENNISKLUBBEN RYVANG, TKR
 
 
§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted
 
Foreningens navn er Tennisklubben Ryvang og forkortes TKR.
 

1.2
 Foreningen er stiftet 10. juni 1983
 

1.3
 Foreningens hjemsted er Københavns kommune
 

1.4
 Foreningen er medlem af.
 Københavns Tennis Union (KTU) under Dansk Tennis Forbund (DTF), Dansk Døve Idræts-forbund (DDI) og Dansk Handicap Idræts-forbund (DHIF), hvis love og bestemmelser foreningen er forpligtet til at følge.

 
 
§ 2 Formål
 
2.1
 Foreningens formål er at fremme tennissporten blandt døve, hørehæmmede og hørende på såvel konkurrence som motionsplan.
 
 
 
§ 3 Medlemskab
 
3.1
 Som aktive og passive medlemmer kan optages døve, hørehæmmede og hørende på såvel konkurrence som motionsplan.
 

3.2
 Aktive døve medlemmer opdeles efter konkurrencedeltagere og motionister ifølge Dansk Døve Idrætsforbunds love.
 
 
 
3.3

Indmeldelse kan ske enten via foreningens hjemmeside eller skriftligt ved brev til foreningen, og bestyrelsen træffer afgørelse om vedkommende opfylder betingelser for medlemskab i henhold i formålsparagraffen i vedtægternes § 2.1. Ved afvisning kan ansøgeren forlange at få beslutningen bekræftet på førstkommende generalforsamling ved simpelt flertal og har ret til at tale sin sag.
 
 
 3.4
 Bestyrelsen kan til enhver tid ved optagelsen begrænse antallet af medlemmer. I tilfælde af ventelister kan døve og hørehæmmede gives fortrinsret til optagelse.
 
 
 
3.5
 Indmeldelse i foreningen er bindende for hele sæsonen fra 1. januar til 31. december. Ved indmeldelse betales indskud, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.
 
 
 
3.6
 

Udmeldelse for det kommende år kan ske skriftligt eller per. e-mail til kassereren, senest den 31. december.
 
 
 
3.7
 
Æresmedlemmer kan udnævnes efter enstemmig vedtagelse af den samlede bestyrelse. Æresmedlemmer fritages for kontingent.
 
 
 
3.8
 Medlemmerne er forpligtet til at følge foreningens og de af bestyrelsen og nedsatte udvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og regler.
 
 
 
3.9
 Medlemmer, der direkte eller indirekte modarbejder foreningens interesser eller ved upassende opførsel skader foreningens omdømme, kan idømmes karantæne og evt. udelukkes af foreningen. Hvis et medlem gør sig skyldig i en sådan sag, kan bestyrelsen med 3/4 majoritet af den samlede bestyrelse, straks suspendere det pågældende medlem, hvorefter spørgsmålet om eksklusion afgøres ved simpelt flertal på den førstkommende generalforsamling, som skal afholdes senest 2 mdr. efter eksklusionen, og hvor vedkommende skal have ret til at tale sin sag.
 
 
 
§ 4 Kontingenter
 
4.1
 Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter vinterkontingentet.
 

4.2
 Opkrævning af kontingent udsendes senest ultimo marts. Opkrævning af vinterkontingent udsendes senest ultimo august. Vinterkontingentet opkræves af medlemmer som deltager regelmæssigt i sportslige aktiviteter i løbet af vintersæsonen.
 

4.3
 En spiller kan kun tildeles 1 individuel aftenbanetime i vintersæsonen. Aftenbanetimer er fra klokken 17.00 til 24.00.
 
 
 
4.4
 Ved kontingentrestance udover 3 måneder er medlemmet ikke startberettiget. Der tilstilles vedkommende et brev med opfordring til at betale det skyldige kontingent inden 1 måned. Er beløbet ikke betalt inden fristens udløb, slettes vedkommende som medlem.
 
 
 
4.5
 Et medlem, der er slettet for restance, kan atter optages mod at betale skyldigt kontingent og nyt indskud. Bestyrelsen kan i visse tilfælde give henstand med betaling af kontingentet.
 
 
 
§ 5 Generalforsamling
 
 
5.1
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned og indkaldes med dagsorden til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse kan ske via opslag på foreningens hjemmeside og skal i så fald ske med 2 måneders varsel. Kun generalforsamlingen kan ændre foreningens vedtægter og er højeste myndighed i foreningens anliggender.
 
 
 
5.2
 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Forslag til ændring af vedtægterne skal dog være formanden i hænde senest 31. januar.
 
 
 
5.3
 
Generalforsamlingens årsberetninger, budgetter og reviderede årsregnskaber skal udsendes til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingen. Såfremt der indkaldes til generalforsamling via foreningens hjemmeside kan årsberetninger, budgetter og reviderede årsregnskaber lægges ud til medlemmerne via foreningens hjemmeside.
 
 
 
5.4
 


Dagsordenen skal indeholde følgende:
 I. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning til godkendelse
 5. Kassereren fremlægger årsregnskabet til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af kontingenter og indskud for næste år
 8. Bestyrelsen fremlægger årets budget til godkendelse.
 9. Valg af bestyrelse:
 a) 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (hvert år)
 
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
 11. Eventuelt.
 
 
 
5.5
 

Foreningens aktive medlemmer over 18 år, og som har betalt kontingent inden generalforsamlingen, har stemmeret til generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer har ikke stemmeret.
 
 
5.6
 Medlemmer, som er i kontingentrestance, har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. Kan ej heller vælges til dirigent på generalforsamlingen.
 

5.7
 Ved alle afstemninger på generalforsamlingen er simpel majoritet afgørende, undtagen ved vedtægtsændringer, der kræver mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer.
 
5.8
 Afstemning foretages ved håndsoprækning eller, hvis mindst 1 medlem forlanger det, skriftligt.
 
5.9
 Står stemmerne lige ved valg af bestyrelsesmedlemmer, træffes afgørelsen ved lodtrækning.
 
 
 
5.10
 I forbindelse med valg til bestyrelsen skal den person, der ønsker at opstille til valget, men som er forhindret i at være til stede ved generalforsamlingen, fremsende en fuldmagt til formanden inden generalforsamlingen.
 
 
 
5.11
 Der skal føres protokol over generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og referenten.
 

5.12
 Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når mindst 4 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens navngivne medlemmer ønsker det, med angivelse af emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal derefter afholde ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter modtagelsen af den skriftlige anmodning. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel.
 
 
 
5.13
 Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ved stemmelighed om et forslag anses det for bortfaldet.
 
 
 
§ 6 Bestyrelsen
 
6.1
 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer, i alt 7 personer. Bestyrelsen skal altid bestå af mindst 2 hørende og 2 døve/hørehæmmede.
 
 
 
§ 6.1.1

Hvis ikke § 6.1 kan opfyldes, suppleres bestyrelsen med øvrige, opstillede medlemmer.
 
 
 
6.2
 
 
 
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens fravær er det næstformandens stemme som er afgørende.

 
 
6.3
 
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen. På det førstkommende møde efter en ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig.
 
 
 
6.4
 
Kassereren skal have kendskab til regnskabsføring og er sammen med bestyrelsen ansvarlig for regnskabet. Regnskabsåret er kalenderåret.
 
 
 
6.5
 Bestyrelsen udarbejder referater fra bestyrelsesmøder og varetager foreningens korrespondance.
 
 
 
6.6
 Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden
 

6.7
 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller på forlangende af mindst fire bestyrelses-medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i hans fravær næstformanden, og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
 
 
 
6.8
 Afgår formanden inden en valgperiodes udløb, overtager næstformanden posten indtil kommende generalforsamling.

 
 
6.9
 Afgår et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer inden en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten.

 
 
§ 7 Udvalg
 
 
7.1
 
Af bestyrelsens midte vælges et spilleudvalg bestående af flere bestyrelsesmedlemmer, hvoraf et medlem også fungerer som koordinator. Spilleudvalget opgave er primært at forestå det praktiske omkring træning og stævner i samarbejde med bestyrelsen.

 
 
§ 7.1.1
 
Der nedsættes et udvalg af bestyrelsen til at varetage de døve/hørehæmmedes særlige interesser i klubben i forbindelse med sociale og sportslige aktiviteter.  Udvalget forestår det praktiske omkring træning og stævner med andre døve/hørehæmmede klubber i samarbejde med bestyrelsen.

 
 
7.2
 Bestyrelsen kan efter behov og opgaver nedsætte ad hoc udvalg.
 
 

7.3
 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for og varetager udvalgenes økonomi. Der kan meddeles prokura til udvalgene - jf. § 9, stk. I.
 
 
 
7.4
 Udvalgene er forpligtede til at referere til bestyrelsen fra udvalgsmøder.
 
 
 
7.5
 Afgår et af udvalgsmedlemmerne inden en valgperiodes udløb, udpeger bestyrelsen et nyt med funktionstid til førstkommende ordinære generalforsamling.
 
 
 
§ 8 Regnskab, budget og revision
 
8.1
 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskaberne forsynet med revisionspåtegninger og budget for det kommende år forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Både regnskab og budget udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 
 
 
§ 9 Tegningsret
 
9.1
 Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren. De pågældende kan meddele prokura til øvrige bestyrelses-/udvalgsmedlemmer.
 

9.2
 Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formanden som kassereren. Der kan dog oprettes særskilt konto med et indestående på maksimalt kr. 75.000, hvor kassereren kan disponere alene. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening.
 
 
 
§ 10 Opløsning
 
10.1
 Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling efter, at der er besluttet på en forudgående ordinær generalforsamling. Beslutningen om at opløse foreningen skal på såvel den ordinære som ekstraordinære generalforsamling ske ved at 4/5 af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer herfor.
 

10.2
 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler anvendes til fremme af tennissporten, efter generalforsamlingens indstilling.
 
 
 
§ 11 Gyldighed
 
 
11.1

Ovenstående vedtægter for Tennisklubben Ryvang (TKR) blev vedtaget den 3. marts 1997 med ændringer af 27. april 1999, april 2001, april 2002, april 2003 samt 25. april 2007 og ændringerne træder i kraft på vedtagelsestidspunktet.
 

Tennisklubben Ryvang - Lyngbyvej 110 (indkørsel via Ryparken) - 2100 København Ø - Tlf. 22199506